Stichting Kerkmuziek Netwerk

Stichting Kerkmuziek is op 7 juni 2013 opgericht. Het initiatief is genomen door Lydia Vroegindeweij (uitgever, theoloog, amateur-kerkmusicus). Verder bestaat het bestuur uit Janneke Nijboer (theoloog/predikant), Diederiek van Loo (theoloog/predikant) en Cees-Willem van Vliet (kerkmusicus).

De doelstellingen zijn gericht op het verbinden, versterken en inspireren van iedereen die zich betrokken voelt bij de kerkmuziek. Dat kan zijn als musicus of theoloog/liturg, maar ook als professional of amateur.

2013-06-07 15.38.36 klein

Uit de oprichtingsakte:
De Stichting Kerkmuziek Netwerk heeft ten doel:

  1. Het inspireren en stimuleren van professionals, amateurs en geïnteresseerden op het terrein van de kerkmuziek in samenhang met liturgie en/of zingeving.
  2. Het aanbieden van diensten voor organisaties en individuen die behoefte hebben aan deskundigheid of ondersteuning op het gebied van de kerkmuziek in samenhang met liturgie en/of zingeving.
  3. Het actief stimuleren van educatie en kennisdeling op het gebied van de kerkmuziek, liturgie en zingeving.
  4. Het bevorderen van de communicatie over kerkmuziek in samenhang met liturgie en/of zingeving.
  5. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande direct of indirect verband houden en/of daartoe bevorderlijk (kunnen) zijn.

Alles in de ruimste zin.

Stichting Kerkmuziek Netwerk tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door:

  • Het verzorgen van publicaties, workshops, trainingen, coaching en netwerkbijeenkomsten.
  • Het inzetten van het netwerk voor de samenleving door de behoefte aan zingeving via de kerkmuziek te ondersteunen in de vorm van concerten, workshops en muziek in de zorg en in het onderwijs.

Het motto van Kerkmuziek Netwerk: verbinden, versterken en inspireren

Met verbinden wordt bedoeld: het actief leggen van contacten tussen mensen die kennis en ervaring willen delen. Die samen aan de slag willen met projecten voor korte of langere tijd. Geen vergaderclub, maar actief bezig zijn met waardevolle initiatieven.
Met versterken wordt hier bedoeld: het versterken van de kracht van de kerkmusici, zodat zij hun rol optimaal kunnen vervullen in de kerkmuzikale praktijk. De kerkmusici als beroepsbeoefenaren staan dus centraal, maar zij kunnen het niet alleen. Waar het de kerkmuziek in de eredienst betreft is een vakkundig samenspel met theologen (voorgangers, predikanten, liturgen) onmisbaar. Ook voor hen wordt daarom een passend aanbod ontwikkeld dat deels separaat, deels gezamenlijk wordt aangeboden in het kader van Permanente Educatie voor predikanten en kerkelijk werkers.
Ook het kader van de plaatselijke kerkelijke gemeenten wordt nadrukkelijk bediend in het te ontwikkelen aanbod. Denk aan liturgiewerkgroepen, kerkenraden, besturen cantorij/kerkkoor. Zij worden aangesproken als (semi)professionals en betrokken amateurs. Dit is nodig om de bewustwording en de organisatorische randvoorwaarden m.b.t. kwalitatieve en waardevolle kerkmuziek te kunnen verbeteren en onderhouden.
Kerkmuziek beperkt zich uiteraard niet tot de eredienst. Ook activiteiten zoals vorming en toerusting van gemeenteleden, diaconale en missionaire activiteiten kunnen aan kracht winnen als hier de kerkmuziek een plek in krijgt. En ook buiten de kerk kan kerkmuziek een functie vervullen in de geestelijke verzorging of de zorg, bijvoorbeeld bij de betekenisvolle kruispunten in het leven van mensen.

Kerkmuziek Netwerk wil samenwerking op het gehele terrein stimuleren, waardoor de betrokkenen elkaar kunnen helpen bij het verwerven van de benodigde competenties. Een aanbod van diensten helpt daarbij om de competenties succesvol toe te passen in ieders eigen praktijk.
Het geheel van deze activiteiten moet inspirerend werken voor iedereen die de kerkmuziek een warm hart toedraagt, binnen en buiten de kerk.

Waar leeft de Stichting van?

Stichting Kerkmuziek Netwerk ontvangt geen subsidies en is niet verbonden aan een specifiek kerkgenootschap. Het is een particulier initiatief dat afhankelijk is van schenkingen in geld en in de vorm van uren.  Daarom proberen we de onkosten (o.a. voor administratie en websitebeheer ) te dekken uit de verkoop van producten en diensten. Een hedendaagse variant van een klooster dat bier brouwt of onderwijs geeft, om in de exploitatie te voorzien. Er wordt gewerkt zonder winstoogmerk. Alle opbrengsten komen ten goede aan het uitvoeren van bestaande en nieuwe projecten. Daarbij streven we naar een gezond evenwicht tussen vrijwilligerswerk en betaalde inbreng.